×

මුදල් ආපසු ගෙවීම් සහ ප්‍රතිලාභ ප්‍රතිපත්තිය

සාමය අවලංගු

සියලුම ඇණවුම් සකස් කර නැව්ගත කරන තුරු අවලංගු කළ හැකිය. ඇසුරුම්කරණ සහ නැව්ගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වූ පසු එය තවදුරටත් අවලංගු කළ නොහැක.

ආපසු ෙගවීම්

ඔබට ලැබුණු නිෂ්පාදනය ඔබට අවශ්‍ය නැතිනම්, ඔබ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය යුතුය support@playespirit.com අයිතමය ලැබීමෙන් දින 14 ක් ඇතුළත. හිමිකම් පෑම අනුමත වූ පසු, ඔබ ඔබේ වියදමින් අයිතමය අපගේ ගබඩාවට ආපසු ලබා දිය යුතු අතර අයිතමය භාවිතා නොකළ යුතුය;

ඔබට හානියට පත් හෝ වැරදි නිෂ්පාදනයක් ලැබුණහොත්, ඔබ ඡායාරූප සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ යුතුය support@playespirit.com අයිතමය ලැබීමෙන් දින 14 ක් ඇතුළත. හිමිකම් පෑම අනුමත කරන්නේ නම්, මුදල් ආපසු ගෙවනු ලැබේ.

නිෂ්පාදන ඇසුරුම් වලට හානි සිදුවී ඇති නමුත් නිෂ්පාදිතය නොවෙනස්ව පවතී, ඔබ කෙලින්ම නැව් වාහකයාට හිමිකම් පෑමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඇණවුම අස්ථානගත වී ඇත. පැකේජයක් භාරදුන් විට (ලුහුබැඳීමේ අංක යාවත්කාලීන කිරීම මත පදනම්ව) නමුත් ඔබට එම අයිතමය නොලැබුනේ නම්, ඔබ කෙලින්ම නැව්ගත කරන්නාට හිමිකම් පෑමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

ඉහත කිසියම් සිදුවීමක් ඔබ අත්විඳින්නේ නම්, ලැබීමෙන් දින 14 ක් ඇතුළත ඔබ ගැටලුව වාර්තා කළ යුතුය. එසේ නොමැති නම්, නිෂ්පාදිතය භාරදුන් හා සතුටුදායක යැයි සලකන බවට ඔබ එකඟ වේ.

පහත සඳහන් තත්වයන් යටතේ මුදල් ආපසු ලබා ගත නොහැක:

ආපසු පැමිණීමක්, හුවමාරුවක් හෝ ආපසු ගෙවීමක් ඉල්ලා සිටින්නේ කෙසේද?

ඔබට ආපසු පැමිණීමක්, හුවමාරුවක් හෝ ආපසු ගෙවීමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර පහත පියවර සම්පූර්ණ කරන්න:

  1. ආපසු පැමිණීම, හුවමාරු කිරීම හෝ ආපසු ගෙවීමේ ඉල්ලීමකදී විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප අමතන්න support@playespirit.com අවශ්‍ය නම් සාක්ෂි ඇතුළත් කරන්න;
  2. ඇණවුම ආපසු යැවීම, හුවමාරු කිරීම හෝ ආපසු ගෙවීම අප අනුමත කළ පසු, අපි ඔබට ලබා දෙන ලිපිනයෙන් භාණ්ඩය අපගේ ගබඩාවට ආපසු ලබා දිය යුතුය. ඔබ ඔබේ වියදමින් අයිතමය අපගේ ගබඩාවට ආපසු ලබා දිය යුතු අතර අයිතමය භාවිතා නොකළ යුතුය;
  3. ඔබ ලුහුබැඳීමේ අංකයක් ලබා දිය යුතුය;
  4. ෙසොයා ගැනීෙම් අංකය ලබා දුන් පසු (ෙහෝ අපට ආපසු ලැබුණු භාණ්ඩය ලැබුනු පසු), ආදේශන නිෂ්පාදනයක් නැව්ගත කරනු ලැෙබ්. ෙහෝ මුදල් ආපසු ෙගවීම කාඩ්පතට ෙහෝ ෙගවිය හැකි ෙගොඩනැගිලි කමෙව්දයට ආපසු ෙගවනු ලැෙබ්. ප්‍රතිස්ථාපන නිෂ්පාදනයක් නැව්ගත කිරීම හෝ හානියට පත් හෝ වැරදි නිෂ්පාදනයක් සඳහා මුදල් ආපසු ගෙවීමක් සිදු කිරීම සඳහා අපට ආපසු ලබා දෙන අයිතමය සඳහා ලුහුබැඳීමේ අංකයක් අවශ්‍ය වේ.

වෙනත් ප්‍රශ්න තිබේද? කරුණාකර සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න support@playespirit.com

Top

සාප්පු ට්රොලිය

×